• Indexing List

Reviewer-Board of IP International Journal of Medical Microbiology and Tropical Diseases


Editor-in-Chief
Dr. Sarwat Fatima 
Laboratory Head Operations & Administration Telangana
Telangana Diagnostics, Hyderabad, Telangana
Email: sarwatfatima73@gmail.com
Mob: +91 9701521370

 Reviewer Board 2018

Dr. Vidya Nerurkar

Dr. Kapila Kumar

Dr. Samar Ahmed Zaki
 

Dr. Anagha Kinikar

Dr. Shashikala Shivaprakasha

Dr. Neha Gurave
 

Dr. Bijay Kumar

Dr. Mehmet Güney ?enol

Dr. Tanmay Kartikey Mehta
 

Dr. Vijay Laxmi Malhotra

Dr. Nirav Bhavsar

Dr. Rajesh
 

Dr. Swalin Parija

Dr. Someshwa Ran R

Dr. Navin Kumar
 

Dr. Abhishek Kumar

Dr. Sukumar

Dr. Kripamoy Chakraborty
 

Dr. Rupinder jeet kaur

Dr. Shankar Lal Soni

Dr. Gargi Dangre Mudey
 

Dr. Murali

Dr. Sahar Ahmed El-Shatoury

Dr. Purav G. Patel
 

Dr. D. Senthil Pragash

Dr. Abhishek Mehta

Dr. Santosh
 

Dr. Archana

 

Dr. Senouci-Rezkallahk