Reviewer-Board of Telangana Journal of Psychiatry


Reviewer Board 2018

Dr. B. Anand

Dr. S.Sireesha

Dr. M. Gireesh Kumar

Dr. Anurag Shrivastav

Dr. Pavan Kumar Kulkarni

Dr. P.Saikrishna

Dr. Ch. Sivakumar

Dr. Y.S.S.R.Rao

Dr. Hrishikesh Giri Prasad

Dr. Venogopal Duddu

Dr. B. Vivaswan

Dr. MinhajZafar Nasirabadi

Dr. Anusha Sridharan

Dr. Sanjay Kumar

Dr. Nikhil Ravindranathan

Dr. V. Vishwak Reddy